8. ZGODA I PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Korzystając z niniejszej strony internetowej, Użytkownik akceptuje nasze Polityki oraz Warunki opisane w niniejszym Oświadczeniu w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa. Użytkownik zobowiązuje się, że żadne komentarze pozostawione przez niego na stronie internetowej nie będą naruszać praw stron trzecich, w tym prawa autorskiego, znaków towarowych, prywatności ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że żadne komentarze zamieszczone przez niego na stronie internetowej nie będą miały zawartości zniesławiającej lub w inny sposób niezgodnej z prawem, obraźliwej bądź nieprzyzwoitej. Użytkownik ponosi i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za zawartość zamieszczanych przez niego komentarzy.

Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły lub inne podobne informacje, przekazane przez Użytkownika, są i pozostaną wyłączną własnością Ingersoll Rand. Będziemy uprawnieni do użycia, powielania, ujawniania i dystrybucji takich przekazanych materiałów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakiejkolwiek rekompensaty względem Użytkownika. Prosimy o nieprzesyłanie żadnych komentarzy ani materiałów, które nie powinny do nas należeć.

 

9. LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych kontrolowanych i obsługiwanych przez inne podmioty, w tym naszych partnerów handlowych i dostawców. Ingersoll Rand nie odpowiada za zawartość oraz procedury dotyczące prywatności i zabezpieczeń innychstron internetowych. Zalecamy zapoznanie się polityką prywatności tych stron podczas ich odwiedzania.

Ingersoll Rand nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści ani poprawności materiałów znajdujących się na wspomnianych witrynach internetowych stron trzecich. Decyzję o odwiedzeniu witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą linki na naszej stronie internetowej, Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność. Ingersoll Rand nie będzie jednak stroną żadnej umowy zawartej między Użytkownikiem i stroną trzecią w wyniku korzystania z witryn internetowych, do których prowadzą linki na tej stronie internetowej, dlatego nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wywiązywania się stron trzecich z jakichkolwiek umów. Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Ingersoll Rand i jej spółki zależne z odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione szkody i zgadza się nie wysuwać roszczeń względem firmy Ingersoll Rand wynikających z korzystania z tych produktów lub usług tych stron trzecich, bądź naruszenia umowy ze stroną trzecią.

 

10. DZIECI I OSOBY NIELETNIE

Ingersoll Rand nie prowadzi aktywnych starań w celu gromadzenia danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia i nie chce otrzymywać takich informacji.

 

11. KONTAKT Z NAMI

Ingersoll Rand jest administratorem odpowiedzialnym za dane osobowe, które gromadzimy. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu korzystania przez nas z danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: Data.Privacy@gardnerdenver.com. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: dataprotection.eu@gardnerdenver.com.

Zobowiązujemy się współpracować z Użytkownikiem w celu zapewnienia rzetelnego rozpatrzenia wszelkich skarg i wątpliwości dotyczących prywatności. Jeśli jednak Użytkownik uzna, że nie byliśmy w stanie pomóc mu w związku z jego skargą lub wątpliwością, może mu wówczas przysługiwać prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych w swoim kraju pobytu.

 

12. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności może być okresowo modyfikowane. Jeśli wprowadzimy zmiany, które będą miały znaczący wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika, powiadomimy go o tych zmianach, zanim zastosujemy je do wspomnianych danych osobowych. Dalsze korzystanie z niniejszej witryny po opublikowaniu jakiejkolwiek poprawki, modyfikacji lub zmiany zostanie uznane za jej zaakceptowanie w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez właściwe przepisy prawa. Z tego względu prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Polityk w celu zapoznania się ze zmianami.

 

Ingersoll Rand Inc.OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 Data wejścia w życie: 1 marca 2020 r.

 

Ingersoll Rand przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano, w jaki sposób Ingersoll Rand, Inc., wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, („Ingersoll Rand”, „my” lub „nasz” ) gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika, w jaki sposób je wykorzystuje i chroni oraz opisano prawa przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do tych danych. Spółka zależna lub stowarzyszona Ingersoll Rand, z którą Użytkownik ma kontakt, w tym spółka zależna lub stowarzyszona, która jest właścicielem portalu internetowego, strony internetowej lub aplikacji mobilnej, z których Użytkownik ewentualnie korzysta lub która je obsługuje, jest administratorem danych odpowiedzialnym za gromadzenie i korzystanie z danych osobowych. Dane osobowe administratora danych znajdują się w wykazie podmiotów Ingersoll Rand załączonym do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Oświadczenie dotyczy naszych interakcji z klientami, osobami odwiedzającymi stronę internetową, dostawcami, przyszłymi dostawcami, kandydatami do pracy i wszelkimi innymi osobami, które odwiedzają www.IRCO.com oraz wszelkie inne strony internetowe i aplikacje Ingersoll Rand, które zawierają odnośniki do niniejszej polityki, odwiedzają jeden z naszych sklepów lub jedno z naszych biur, kontaktują się z nami bezpośrednio, realizują z nami transakcje lub mają z nami kontakt za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych (łącznie zwanych dalej „Usługami” ).

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych Użytkownika, które gromadzimy lub przetwarzamy. Dane osobowe to dane lub połączenia różnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację Użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych punktów Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Można również przewinąć w dół, aby zapoznać się z jego pełną treścią.

 

 1. Dane osobowe, które gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie je wykorzystujemy
 3. W jaki sposób i kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika
 4. Pliki cookie i inne technologie
 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych
 6. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
 7. Przekazywanie danych za granicę
 8. Zgoda i przekazywane informacje
 9. Łącza do innych witryn internetowych
 10. Dzieci i osoby niepełnoletnie
 11. Kontakt z nami
 12. Zmiany dotyczące polityki

 

1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy dane osobowe Użytkownika z różnych źródeł, w tym bezpośrednio od Użytkownika (np. kiedy się z nami kontaktuje lub zakłada konto). Obejmują one również dane, które generujemy na temat Użytkownika w ramach naszych relacji (np. dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookie i innych podobnych technologii, kiedy Użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych lub korzysta z innych zasobów internetowych) oraz dane, które gromadzimy na temat Użytkownika z innych źródeł, w tym dostępnych źródeł komercyjnych, takich jak publiczne bazy danych (o ile jest to prawnie dozwolone). W naszej Polityce dotyczącej plików cookie znajdują się dodatkowe informacje na temat danych gromadzonych przez internet za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Możemy być również zobowiązani do gromadzenia niektórych danych osobowych Użytkownika ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub w związku ze stosunkiem umownym pomiędzy nami a Użytkownikiem. Nieprzekazanie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić spełnienie tych obowiązków.

 

Informacje, które gromadzimy bezpośrednio od Użytkownika

Kategorie informacji, które możemy gromadzić bezpośrednio od Użytkownika, obejmują:

(a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, forma adresatywna (opcjonalnie));

(b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego);

(c) dane dotyczące konta (np. nazwa Użytkownika i hasło);

(d) dane dotyczące płatności i transakcji (np. kiedy Użytkownik dokonuje zakupu, reaguje na oferty lub dostarcza nam towary i usługi);

(e) dane związane z rekrutacją (np. kwalifikacje akademickie lub zawodowe, informacje dotyczące edukacji i certyfikacji, szkolenia, kwalifikacje zawodowe, informacje dotyczące umiejętności związanych z wykonywaną pracą, informacje zawarte w listach motywacyjnych i CV oraz referencjach);

(f) treści rozmów i korespondencji (np. kiedy kontaktujemy się z Użytkownikiem w ramach telemarketingu lub Użytkownik kontaktuje się z nami, zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub prośbę); oraz

(g) zainteresowanie produktem.

 

Gromadzone przez nas dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług

Poniżej znajdują się przykłady innych kategorii danych Użytkownika, które możemy wykorzystywać (Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie):

(a) Informacje techniczne pobierane z komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika (np. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny);

(b) Informacje dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej (np. strony odwiedzane podczas korzystania z Usług, częstotliwość korzystania z Usług, oraz strony, na które Użytkownik wchodzi przed uzyskaniem i po uzyskaniu dostępu do Usług); oraz

(c) Informacje, które generujemy w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług (np. nasze wnioski dotyczące zainteresowań Użytkownika wyciągnięte na podstawie korzystania przez Użytkownika z Usług oraz to, czy Użytkownik korzysta z Usług regularnie czy sporadycznie).

 

Dane, które gromadzimy z innych źródeł

Poniżej znajdują się przykłady kategorii danych, które możemy gromadzić z innych źródeł, takich jak targi oraz platformy zewnętrzne, takie jak Facebook, LinkedIn i YouTube:

(a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia);

(b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego);

(c) dane na temat preferencji dotyczących reklam (np. zakupionych produktów, aktywności dotyczącej reklam internetowych); oraz

(d) dane dotyczące uczestnictwa w targach lub członkostwa w stowarzyszeniach branżowych.

 

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • Identyfikacja i uwierzytelnienie: Dane identyfikacyjne Użytkownika wykorzystuje w celu weryfikowania jego tożsamości, kiedy uzyskuje dostęp do naszych usług i z nich korzysta, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Celem tych działań jest spełnienie naszych obowiązków umownych wobec Użytkownika.
 • Realizacja usług: Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na potrzeby dostawy towarów lub świadczenia Usług, które Użytkownik zamawia. Celem tych działań jest spełnienie naszych obowiązków umownych wobec Użytkownika.
 • Udoskonalanie Usług: Analizujemy dane dotyczące sposobu korzystania z naszych Usług, aby zapewniać naszym klientom lepsze doświadczenia związane z naszymi Usługami, między innymi poprzez testowanie produktów i analizę witryny. Wykorzystywanie informacji w tym celu leży w naszym uzasadnionym interesie, ponieważ umożliwia nam lepsze rozumienie problemów związanych z naszymi Usługami i ich ulepszanie.
 • Kontakt z Użytkownikiem: Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do kontaktu z Użytkownikiem, na przykład kiedy przekazujemy informacje dotyczące zmian warunków lub kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami w celu zadania pytania. Możliwość zapewnienia właściwych odpowiedzi oraz powiadomień dotyczących Usług leży w naszym uzasadnionym interesie. Możemy to również robić w celu spełnienia obowiązków wynikających ze stosunku umownego z Użytkownikiem lub jego organizacją lub zapewnienia realizacji środków przedumownych.
 • Marketing: Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu wysyłania informacji marketingowych lub budowania jego profilu oraz umieszczenia Użytkownika w określonym segmencie marketingowym, aby lepiej zrozumieć jego preferencje i właściwie personalizować wysyłane komunikaty marketingowe. Dostarczanie informacji o bardziej adekwatnych i interesujących promocjach, ofert specjalnych lub komunikatów marketingowych leży w naszym uzasadnionym interesie. W niektórych sytuacjach, w tym takich, w których jest to wymagane, możemy poprosić Użytkownika o udzielenie zgody przed wysłaniem wspomnianych komunikatów marketingowych.
 • Realizacja transakcji z Użytkownikiem:Jeśli Użytkownik lub jego spółka świadczy dla nas usługi lub ma taki zamiar, będziemy gromadzić dane osobowe Użytkownika w momencie przekazywania nam informacji na temat usług świadczonych przez Użytkownika lub jego organizację oraz w momencie prowadzenia transakcji z Użytkownikiem lub jego organizacją. Kontakt z naszymi dostawcami i potencjalnymi dostawcami oraz ich pracownikami leży w naszym uzasadnionym interesie. Dane osobowe naszych dostawców przetwarzamy również w celu spełnienia obowiązków wynikających ze stosunku umownego z Użytkownikiem lub organizacją Użytkownika lub zapewnienia realizacji środków przedumownych.
 • Ocena podań o pracę: Jeśli Użytkownik złoży podanie o przyjęcie do pracy lub zatrudnienie w naszej spółce, możemy analizować wszelkie dane osobowe, które przekaże nam wraz z podaniem. Analiza i ocena kwalifikacji potencjalnych pracowników leży w naszym uzasadnionym interesie. Dane kandydatów przetwarzamy również na potrzeby realizacji środków przedumownych.
 • Wykonywanie naszych praw: Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu wykonywania naszych praw w sytuacjach, gdy jest to konieczne, na przykład w celu identyfikowania roszczeń dotyczących nadużyć finansowych, naruszenia własności intelektualnej lub naruszenia prawa lub naszych Warunków świadczenia usług oraz zapobiegania im i reagowania na nie.
 • Spełnianie naszych obowiązków: Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu, na przykład, przeprowadzania kontroli zapobiegających nadużyciom finansowym lub spełniania innych wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 • Personalizowanie: Podczas korzystania z Usług przez Użytkownika, możemy wykorzystywać jego dane osobowe, aby zapewnić mu lepsze doświadczenia podczas korzystania z Usług, na przykład poprzez zapewnienie interaktywnych lub spersonalizowanych elementów Usług oraz dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań. Zapewnianie naszym klientom i Użytkownikom doświadczenia lepiej dopasowanego do ich zainteresowań leży w naszym uzasadnionym interesie.

Możemy również anonimizować dane osobowe Użytkownika w taki sposób, aby niemożliwa była jego ponowna identyfikacja zarówno przez nas, jak i inną spółkę, oraz korzystać ze wspomnianych zanonimizowanych danych w dowolnym innym celu.

3. W JAKI SPOSÓB I KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie użyczamy danych osobowych Użytkownika niepowiązanym osobom trzecim w celach marketingowych. Ponadto, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie sprzedajemy danych osobowych Użytkownika w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act). Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Dostawcy usług i partnerzy handlowi: możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika naszym dostawcom oraz partnerom handlowym, którzy realizują dla nas usługi marketingowe i inne działania handlowe w wyżej określonym celu. Możemy, na przykład, utrzymywać relacje partnerskie z innymi spółkami na potrzeby zabezpieczania płatności, realizacji zamówień, optymalizacji usług, obsługi internetowych reklam behawioralnych, wysyłania newsletterów i wiadomości marketingowych, zapewniania wsparcia dla usług przesyłania wiadomości e-mail i tekstowych oraz analizowania informacji. Dostawcy usług i partnerzy handlowi mogą obejmować agencje reklamowe oraz agencje przeciwdziałania nadużyciom finansowym, które będą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce.
 • Spółki należące do Grupy: Ingersoll Rand Inc. ściśle współpracuje z innymi firmami i spółkami, które należą do rodziny Ingersoll Rand. Możemy udostępniać innym spółkom Ingersoll Rand niektóre informacje dotyczące danych kontaktowych Użytkownika, rozliczeń finansowych, transakcji oraz treści korespondencji i rozmów w celach marketingowych, związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją produktów i usług oraz wewnętrzną sprawozdawczością. Robimy to w wyżej opisanych celach.
 • Jeśli wymagają tego przepisy prawa: możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika organom ścigania, sądom, innym organom rządowym lub innym osobom trzecim w przypadkach, w których uznamy to za niezbędne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego lub w celu zapewnienia ochrony naszych praw lub praw osób trzecich.
 • W kontekście transakcji: możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika potencjalnym stronom transakcji, dostawcom usług, doradcom i innym osobom trzecim w związku z rozważaniem, negocjowaniem lub finalizacją transakcji dotyczącej spółki, w ramach której nasza spółka zostanie przejęta przez inną spółkę lub z nią połączona lub w ramach której dokonamy sprzedaży naszych aktywów i obszarów działalności w całości lub w części. W przypadku doprowadzenia do wspomnianej sprzedaży lub przejęcia dołożymy wszelkich starań, aby zobowiązać podmiot, któremu przekażemy dane osobowe Użytkownika, do korzystania z nich w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.
 • Na prośbę Użytkownika: Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu spełnienia jego prośby. Jeśli na przykład zwróci się on do nas z zapytaniem o cenę produktu, którego nie sprzedajemy bezpośrednio Użytkownikom końcowym, możemy przekazać pytanie stronie trzeciej, która prowadzi sprzedaż tego produktu, w celu odpowiedzi na to pytanie.
   

4. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia niektórych z wyżej wymienionych danych. Plik cookie to niewielkie ilości danych, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki Użytkownika i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji znajduje sięw naszej Polityce dotyczące plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji przez dłuższy czas oraz z różnych witryn internetowych osób trzecich.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego informacje były przechowywane przez pliki cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby zawsze odrzucała wspomniane pliki cookie lub by za każdym razem pojawiało się okno z pytaniem, czy Użytkownik je akceptuje. Należy jednak pamiętać, że decyzja o zablokowaniu plików cookie może pogorszyć jakość działania i funkcjonalność naszych stron internetowych. Dokumentacja dotycząca przeglądarki Użytkownika zawiera dokładne wskazówki opisujące sposób ustawienia preferencji dotyczących akceptacji plików cookie. Swoje preferencje dotyczące prywatności można określić w odniesieniu do większości plików cookie i podobnych technologii za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej, chociaż strony internetowe Ingersoll Rand nie rozpoznają obecnie zautomatyzowanych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, takich jak żądanie „nie śledź”.

 

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach lub stanach, Użytkownikowi mogą w stosownych przypadkach przysługiwać określone prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, w zależności od przepisów prawa miejscowego. Mogą one obejmować prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, a także prawa do otrzymania przenośnej kopii tych danych, w nadającym się do użytku formacie elektronicznym. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę dotyczącą każdego obszaru wykorzystania jego danych osobowych. Przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzoru do spraw ochrony danych lub ochrony prywatności. Nawet w krajach, w których Użytkownikowi nie przysługują wspomniane prawa, ma on możliwość przeglądania, korygowania lub aktualizowania niektórych swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. W celu omówienia lub skorzystania z którychkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że możemy potrzebować dodatkowych informacji, aby móc uwzględnić prośbę Użytkownika. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail, które od nas otrzymuje, klikając w link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Prawa wynikające z Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act)

Mieszkańcom Kalifornii (zwanym dalej „Konsumentami”) przysługują następujące prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”):

 • Prawo do informacji: Konsumenci mają prawo do żądania informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży i ujawniania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia: Konsumenci mają prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które od nich zebraliśmy, z pewnymi wyjątkami.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży: zgodnie z kalifornijskim prawem ujawnienie danych osobowych w zamian za adekwatne świadczenie jest traktowane jako „sprzedaż”. Konsumenci mają prawo do rezygnacji ze wspomnianej sprzedaży.
 • Prawo do rezygnacji z oferowanych przez nas programów motywacyjnych.
 • Zakaz dyskryminacji: Nie mamy prawa dyskryminować Użytkownika ze względu na skorzystanie przez niego praw wynikających z CCPA. Możemy natomiast zapewnić inny poziom obsługi lub zastosować inną stawkę, jeśli różnica jest w uzasadniony sposób powiązana z wartością danych Użytkownika.

Należy pamiętać, że CCPA określa wyjątek dotyczący niektórych danych osobowych gromadzonych w kontekście współpracy między przedsiębiorstwami („B2B”). Wyżej opisane prawa, z wyjątkiem prawa do rezygnacji ze sprzedaży, nie dotyczą danych osobowych objętych wyjątkiem dotyczącym B2B. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii lub pełnomocnikiem działającym w imieniu mieszkańca Kalifornii i chciałaby skorzystać z jednego z tych praw, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres data.privacy@gardnerdenver.com lub złożyć wniosek dotyczący prywatności danych CCPA za pośrednictwem ogólnoświatowej linii specjalnej Ingersoll Rand: 1-844-439-4693.

RODO – UE

Jeśli Użytkownik współpracuje z naszymi spółkami stowarzyszonymi w UE lub jest podmiotem, którego dane dotyczą, chronionym na mocy RODO, może odwołać się do swoich praw wynikających z RODO w stosunku do danej spółki stowarzyszonej Ingersoll Rand w UE, która jest administratorem jego danych osobowych na poziomie lokalnym, krajowym w związku ze standardową działalnością prowadzaną przez daną spółkę stowarzyszoną. Każda z wymienionych spółek jest niezależnym administratorem danych. W przypadku każdego przetwarzania danych osobowych na terenie EOG na poziomie grupy, administratorem danych jest:

Ingersoll Rand Inc.Adres siedziby: Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801Miejsce prowadzenia działalności: 222 East Erie Street, Suite 500 Milwaukee, WI 53202

W stosunku do kandydatów, pracowników i byłych pracowników naszych spółek stowarzyszonych Ingersoll Rand w UE mają zastosowanie osobne oświadczenia i polityki, zgodne z prawem UE, które zawierają informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych oraz praw przysługujących wyżej wymienionym osobom. Jeśli Użytkownik nie jest kandydatem do pracy, pracownikiem ani byłym pracownikiem, może zapoznać się z przedstawionymi poniżej przysługującymi mu prawami, które wynikają z RODO oraz informacjami na temat sposobu ich wykorzystywania. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych przez określone podmioty Ingersoll Rand może być związane z koniecznością wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub podjęciem działań na prośbę Użytkownika przed zawarciem umowy, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie (na przykład jeśli Użytkownik pracuje dla jednego z naszych dostawców lub klientów, który musi otrzymać jego dane na potrzeby standardowych działań handlowych lub chce przejrzeć naszą witrynę internetową) lub ewentualnie może wymagać zgody Użytkownika (na przykład jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

III. Zgodnie z RODO osobom fizycznym przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez danego administratora oraz prawo do zmiany i usunięcia tych danych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych przez danego administratora oraz prawo do sprzeciwienia się wspomnianemu przetwarzaniu;
 • prawo do uzyskania od danego administratora danych osobowych, które osoba fizyczna przekazała administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie w celu przekazania ich innemu administratorowi (tak zwane „prawo do przenoszenia danych”),
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, które mogło wymagać zgody danej osoby fizycznej, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wymagającego zgody, które miało miejsce przed wycofaniem zgody; oraz
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Wykonanie z tych praw może być ograniczone pewnymi warunkami i wyjątkami określonymi w RODO. Osoby, które chcą wykonać te prawa, mogą to zrobić, kontaktując się z:

Działem ds. zapytań dotyczących prywatności Ingersoll Rand (Ingersoll Rand Privacy Inquiries)Ingersoll Rand Inc.222 East Erie Street, Suite 500 Milwaukee, WI 53202DW: Director, Global Compliancedataprotection.eu@gardnerdenver.com

Zapytania powinny zawierać imię i nazwisko, adres danej osoby oraz wszelkie istotne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Ingersoll Rand może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej uwzględniać wspomniane żądania w terminie określonym przez właściwe przepisy.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Stosujemy środki zapewniające ochronę przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub zmianą danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika przez cały okres, w którym utrzymujemy z nim relacje, oraz tak długo, jak jest to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem. Decydując o tym, jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika po zakończeniu relacji z nim, bierzemy pod uwagę nasze obowiązki prawne. Możemy również przechowywać dokumentację na potrzeby postępowań dotyczących ewentualnych roszczeń procesowych lub obrony przed nimi.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach oraz przekazywane do krajów, o których wiadomo, że nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych co kraj, z którego pochodzi Użytkownik, i mogą być dostępne dla instytucji rządowych tych krajów zgodnie z prawem obowiązującym w tych krajach. Aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych Użytkownika, wdrożyliśmy właściwe zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne) zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wdrożonych zabezpieczeń i uzyskać ich kopię, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

RODO – UE

Nasze spółki stowarzyszone w UE mogą przekazywać dane osobowe poza teren EOG spółkom grupy Ingersoll Rand lub dostawcom zewnętrznym, zapewniając właściwą ochronę danych osobowych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, w tym zastosowanie standardowych klauzul umownych uznawanych przez Komisję Europejską w umowach z dostawcami zewnętrznymi spółek należących do grupy Ingersoll Rand, lub współpracę z dostawcami certyfikowanymi w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA lub zastosowanie innych podobnych procedur.