{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Przejrzystość łańcucha dostaw — oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Firma Ingersoll Rand prowadzi działalność z uwzględnieniem najwyższych standardów i odpowiedzialności korporacyjnej. Działamy zgodnie z zasadami, wytycznymi i prawami spójnymi z naszą odpowiedzialnością etyczną i społeczną oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. W szczególności firma Ingersoll Rand dąży do monitorowania i zwalczania każdej formy niewolnictwa lub handlu ludźmi, zarówno w obrębie własnej działalności, jak i łańcucha dostaw. Nasza polityka odzwierciedla działania, jakie nieprzerwanie podejmujemy, aby zagwarantować etyczność i uczciwość działań we wszystkich relacjach biznesowych. Wdrażamy i egzekwujemy efektywne systemy i metody kontroli, aby wyeliminować problem niewolnictwa oraz handlu ludźmi w obrębie naszej działalności i łańcucha dostaw. W tym celu opracowaliśmy kodeks postępowania udostępniany naszym dostawcom, od których oczekujemy przestrzegania zapisanych w nim zasad.

Oczekujemy od nich zaangażowania w przestrzeganie praw pracowników oraz traktowania ich godnie i z szacunkiem. W szczególności zwracamy uwagę, aby dostawcy nie stosowali praktyk związanych z pracą przymusową, niewolniczą lub kontraktową ani z przymusową pracą więźniów lub dzieci. Wymagamy, aby dostawcy rozpowszechniali i egzekwowali przestrzeganie tych zasad wśród pracowników, wszystkich bezpośrednich lub pośrednich wykonawców oraz przedstawicieli. Jeżeli dostawcy nie zastosują się do zasad ujętych w kodeksie postępowania, zostaną podjęte odpowiednie działania.

Przy wyborze dostawców dokładamy wszelkich starań, aby zweryfikować ich reputację i kwalifikacje. W niektórych przypadkach należyta staranność może dotyczyć problemów związanych z pracą. Przeprowadzamy również audyty wśród dostawców dotyczące ryzyka, a także, jeżeli to konieczne, problemów związanych z pracą, w tym niewolnictwa oraz handlu ludźmi. Nasze zespoły zarządzające pozyskiwaniem zasobów i łańcuchem dostaw przeprowadzają ocenę na podstawie kodeksu postępowania dostawców oraz w ramach innych kontroli bez pomocy podmiotów trzecich.

Nasz kodeks postępowania dostawców jest integralną częścią kodeksu postępowania firmy Ingersoll Rand. Kodeks postępowania firmy Ingersoll Rand wyznacza globalne standardy postępowania oczekiwane od pracowników przedsiębiorstwa i służy wzmocnieniu naszych starań mających na celu zwalczanie problemu niewolnictwa i handlu ludźmi w prowadzonej działalności. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przeczytania kodeksu postępowania firmy Ingersoll Rand oraz zdobycia okresowych certyfikatów potwierdzających zgodność z zasadami określonymi w tym dokumencie. Ponadto wszyscy pracownicy są szkoleni zgodnie z zasadami kodeksu postępowania. Naruszenia zasad kodeksu postępowania są traktowane z najwyższą powagą i wiążą się z odpowiedzialnością dyscyplinarną prowadzącą do zerwania współpracy.

To oświadczenie zostało opublikowane zgodnie z ustawami The California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657) oraz United Kingdom's Modern Slavery Act 2015, dotyczącymi problemu niewolnictwa i handlu ludźmi.

Zostało ono zatwierdzone przez zarząd firmy Ingersoll Rand.

Więcej informacji na temat inicjatywy dyrektorów generalnych na rzecz różnorodności i włączenia społecznego (CEO Action for Diversity & Inclusion™) można znaleźć na stronie ceoaction.com

pl-PL